Name Utility Capacity (MW)
Chibro (Y.St.II) UJVNL 240.00
Chilla UJVNL 144.00
Dhakrani (Y.St.I) UJVNL 33.75
Dhalipur (Y.St.I) UJVNL 51.00
Khatima UJVNL 41.40
Khodri (Y.St.II) UJVNL 120.00
Kulhal (Y.St.IV) UJVNL 30.00
Maneri Bhali-I UJVNL 90.00
Maneri Bhali-II UJVNL 304.00
Ram Ganga UJVNL 198.00
Shrinagar AHPC 330.00
Vishnu Prayag JPVL 400.00
Dhauliganga NHPC 280.00
Tanakpur NHPC 94.20
Tehri THDCL 1000.00
Koteshwar THDCL 400.00
Total UTTARAKHAND   3756.35