Name Utility Capacity (MW)
Jawahar Sagar RRVUNL 99.00
Mahi Bajaj I&II RRVUNL 140.00
R.P. Sagar RRVUNL 172.00
Total RAJASTHAN   411.00