State: Madhya Pradesh

Successful Bidder: Jaiprakash Power Ventures Ltd. (JPVL)